This content has been archived. It may no longer be relevant

Duurzaam slootbeheer

> het talud van sloten maaien en afvoeren

Afgelopen maandag (20 maart) was er een drukbezochte informatieavond over aangepast slootkantbeheer. Vanaf 2023 wordt aangepast slootkantbeheer in het ANLb onder gebracht. We streven naar een verdubbeling van het areaal aangepast slootkantbeheer. Dat betekent dat er dit jaar ruimte is voor ongeveer 25 extra deelnemers met in totaal zo’n 75 km slootkant. Wil je meedoen, meld je dan aan via info@facflevoland.nl.

Er is al veel belangstelling en de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Pilot aangepast slootkantbeheer

Bij veel taluds van sloten is de praktijk dat deze 2 tot 6 keer per jaar worden geklepeld en het maaisel in het talud achter blijft. Er blijft dan een viltige laag op het talud achter waar nutriënten uit spoelen en onkruid volop kans krijgt.

In Flevoland zijn we in 2020 begonnen met een pilot waarbij de waterlopen volgens een maaiplan worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Het afvoeren is gedaan door te maaien, het maaisel op te harken en afvoeren of door een maai-zuigcombinatie in te zetten, hieraan deden zo’n 25 deelnemers met totaal ongeveer 75 km slootkant mee.

Het doel van de pilot:

  • De taluds van sloten verschralen door te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor versterkt de biodiversiteit (er ontstaat een grotere variëteit aan vegetatie met meer bloei en meer insecten) en de massa aan organisch materiaal verminderd, het talud wordt stabieler
  • Voorkomen dat nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen
  • Het organisch materiaal terug in de kringloop brengen, bijvoorbeeld door het in te zetten als bodemverbetering. Zo mogelijk na compostering in de omgeving.

Succes

De pilot en monitoring is nog niet helemaal afgerond, maar uit de voorlopige resultaten blijkt er zeker een toename van het aantal kruidige planten in de slootbermen. Bij de eerste deelnemers uit de pilot werden er wel 21 verschillende plantensoorten gevonden, waar daarvoor nog maar zo’n zes soorten groeiden. Onkruiden als brandnetel en winde nemen juist af.

Door het maaien en afvoeren gaat ook de waterkwaliteit in de sloot zelf omhoog, omdat de uitspoeling vermindert. Naast bermen, spelen watergangen een belangrijke rol bij de dooradering van het landelijk gebied. Dooradering betekent o.a. het streven naar meer verschillende soorten (bloeiende) planten. Bermen en sloten vormen een lint door het landschap en zijn voor insecten een verbindingszone waar voedsel te vinden is. Met verschillende soorten en bloei door het hele groeiseizoen wordt de biodiversiteit flink verbeterd.

De betrokken organisaties (waaronder Landschapsbeheer Flevoland, Provincie Flevoland, Bdeko, Bee Foundation en het waterschap) zijn dan ook zeer tevreden over de pilot. Hierom hebben we (FAC) gezocht naar een mogelijkheid om dit pakket onder te brengen bij het ANLb, met als eindresultaat het ANLb pakket ‘duurzaam slootbeheer’ als groenblauwe dienst.

Bekijk voor meer informatie de presentatie van 20 maart of bekijk het ANLb pakket Duurzaam slootbeheer.

Lees ook eens het artikel Beheer Flevolandse slootkant wordt groenblauwe dienst op NieuweOogst.nl welke naar aanleiding van de Infoavond is geschreven.