This content has been archived. It may no longer be relevant

“Agrarisch natuurbeheer levert nog weinig op voor vogels” zo luid de titel van het bericht dat Omroep Flevoland heeft gepubliceerd. (bekijk hier het bericht en video)
Onderstaand geven wij als FAC graag duiding op het gepubliceerde artikel door Omroep Flevoland.


Gaat dit over de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer uitgevoerd door het FAC?
Nee, het gaat over de monitoring van akkervogels in de periode 2011-2021 en over trends in héél Flevoland. De resultaten hiervan zeggen dus niet zoveel over de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer.
Sinds 2016 is het nieuwe systeem van agrarisch natuurbeheer in werking, waarbij een collectief een gebiedsaanvraag doet en het beheer wegzet bij de aangesloten boeren. De periode tussen 2016 en 2022 kende een opbouw van 3 clusters met een budget van ca 1,5 ton per jaar in 2016 naar 6 clusters met 6 ton per jaar in 2021.


Is de doelstelling van het agrarisch natuurbeheer om het aantal vogels te laten stijgen?
Nee, de doelstelling was om de negatieve trend van akkervogels tot staan te brengen.
Het FAC laat sinds drie jaar door Sovon tellingen uitvoeren. Deze is vooral bedoeld om te sturen naar beter beheer. Uit deze monitoring komt een voorzichtig positief effect naar voren, dat vogels gebruik maken van beheermaatregelen voor voedsel en veiligheid op de akkers.

Is de huidige aanpak ontoereikend om de afname van de vogels te stoppen?
Ja, waarschijnlijk wel, want we zijn er nog lang niet en kijken met elkaar naar meer mogelijkheden. Belangrijke elementen daarin zijn:
– Het versterken van bestaande en de vorming van nieuwe clusters
– Het delen van kennis en het uitproberen van nieuwe maatregelen en inzichten. Met elkaar leren we veel over biodiversiteit. Wat werkt voor planten, insecten en vogels. Maar ook, wat werkt voor boeren, hoe passen natuurmaatregelen in de bedrijfsvoering.
– De samenwerking met kennispartners zoals Kenniscentrum Akkervogels, Sovon en Universiteit van Amsterdam. Met de laatste verkennen we in een meerjarig project hoe de kwaliteit van de habitat versterkt kan worden.
– Andere projecten, zoals “Zicht op de Bodemstructuur” en “De groene draad in ons Klimaat” zijn andere projecten om samen met deelnemers biodiversiteit te vergroten en meer kennis te vergaren.


Is al het beschikbare budget beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer?
Nee, in de periode 2016-2022 was in het laatste jaar 1 ton beschikbaar voor schoner water in Flevoland (SWF) door de aanleg van akkerranden. In de periode vanaf 2023 is weliswaar 1,42 miljoen euro beschikbaar, echter er is 1,26 miljoen beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer, ofwel voor boerenlandvogels. Het beschikbare budget wordt verdeeld over 3 leefgebieden met de eigen kenmerkende soorten. Het gaat om de leefgebieden open akker, open grasland en dooradering. De laatste is nieuw voor Flevoland. Het resterende budget is beschikbaar voor de thema’s water en klimaat.

ddg