Interesse in houtige gewassen?

Op 18 februari jl. heeft het FAC een bezoek gebracht aan Weerwoud op de Floriade. Weerwoud is een stichting die wil laten zien dat voedselvoorziening en ecosysteemherstel met elkaar samen kunnen gaan. Ze richten zich daarbij op houtige gewassen (Agroforestry). Weerwoud organiseert een programma (zie www.weerwoud.nl) voor boeren rondom praktisch veldonderzoek bij twee boerenbedrijven in Flevoland.…

Inloopochtend was- en spoelplaats geslaagd

Op vrijdag 10 december jl. stelde Mariëlle Keijzer haar erf open om collega’s haar was- en spoelplaats te laten zien. Het aanleggen hiervan is echt maatwerk. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom met het FAC deze inloopochtend georganiseerd om vooral praktische informatie en gebruikservaringen te kunnen delen. Ongeveer 15 collega’s zijn deze ochtend in gesprek met…

Doe nu mee met het project Groene draad in het Klimaat!

De mate van verwering van de bouwvoor is erg afhankelijk van het klimaat in de winter. Met de grotere hoeveelheid neerslag die voorspeld wordt in de winter komt deze verwering steeds meer onder druk te staan. Structuuropbouw door planten (beworteling) en bodemleven is in een natter klimaat een alternatieve methode, en biedt mogelijk meer zekerheid,…

GLB & Nitraatrichtlijn

Met de GLB Pilot Akkerbelt heeft het FAC een bijdrage geleverd in de vormgeving van de eco-regeling. In de pilot zijn maatregelen voor de akkerbouw getest, die passen in het gebied en een bijdrage leveren aan bodem, water, klimaat, biodiversiteit en/of landschap. Dit alles binnen een puntensysteem, met de randvoorwaarde dat de instap laag is…

Kritische Prestatie Indicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren, ook wel KPI’s zijn in de aandacht bij diverse partijen. In de melkveehouderij bestaat al een aantal jaren de Biodiversiteitsmonitor, waarbij een integrale set van KPI’s als monitor wordt gezien voor de biodiversiteit op bedrijfsniveau. In de akkerbouw is ook zo’n monitor in ontwikkeling. LNV heeft opdracht gegeven om een kernset met…

Nieuwe GLB-Pilot

In augustus heeft RVO een positieve beschikking afgegeven voor een nieuwe GLB-pilot met de naam ‘pilot puntensysteem ecoregeling’. Met de twee collectieven Water, Land en Dijken en Groningen West, en LTO Nederland en BoerenNatuur werken we samen aan de vergroeningssystematiek binnen het nieuwe GLB. De betrokken collectieven hebben in eerdere GLB-pilots (waaronder Akkerbelt) al ruim geëxperimenteerd met de ecoregeling.…