This content has been archived. It may no longer be relevant

Op vrijdag 17 juni werd de Natuurtop georganiseerd op het Floriade terrein. Vertegenwoordigers van diverse natuurorganisaties, provincies, agrarisch natuurverenigingen e.d. waren aanwezig. Het FAC heeft ’s middags een excursie georganiseerd naar twee akkerbouwers in Zeewolde om hun verhalen uit de praktijk te vertellen. met een bus vol geïnteresseerden gingen we op pad.

 

Akkerbouwer Henk Janknegt sprak over de natuurlijke bestrijding van plagen in veldbonen. Het perceel wordt beheerd door de agrarisch natuurvereniging Akkerwaard zij proberen om zonder gewasbeschermingsmiddelen, maar met natuurlijke bestrijding o.a. bladluizen te beheersen. De bladluis op de planten wordt enkel bestreden door lieveheersbeestjes. Er wordt nog veel bladluis gevonden op veldbonen, maar Henk benadrukte dat als je de natuur zijn werk laat doen dat de lieveheerbeestjes uiteindelijk vat kunnen krijgen op de bladluizen.

Vorig jaar werden de veldbonen gebruikt voor de veldbonenburger van de Albert Heijn, dit is een goed voorbeeld hoe er in Nederland plantaardig eiwit kan worden geproduceerd. Echter zo vertelde Henk is dit op grote schaal nog niet mogelijk omdat er niet kan worden geconcurreerd met plantaardig eiwit uit Zuid-Amerika. Europese handelsakkoorden met Zuid-Amerika staan een eerlijke concurrentie in de weg. In andere Europese landen zoals Duitsland wordt subsidie gegeven aan boeren voor eiwitgewassen. Dat staat Europese marktwerking in de weg.

Vervolgens stopte de bus bij Koppert Nederland BV, waar ze vertelde over het kweken van biologische bestuivers (hommels) en bestrijders (lieveheersbeestjes). Koppert is marktleider en doet handel in verschillende landen om plaagsoorten biologisch te bestrijden. Er kwam een leuke discussie op gang over de akkerranden en de kweek van de insecten en of de akkerranden de kweek niet zou kunnen vervangen. Ook de vraag of de gekweekte insecten geen bedreiging vormen voor de inheemse soorten werd behandeld. Koppert geeft aan dat dit niet het geval is vertelde dat de gekweekte insecten alleen de bestuiving en bestrijding versterken.

De excursie werd afgesloten met een beoordeling van de bodem bij Gert-Jan van Dongen. Aan de hand van een profielkuil kan de bodemstructuur beoordeeld worden. Het is een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen wat door boeren zelf uitgevoerd kan worden. De kleigrond is vruchtbaar, maar ook kwetsbaar. De profielkuil liet zien dat, vanwege het tijdelijke gronddepot voor de bouw van windmolens, de grond verdicht was. Een beeld wat Gert-Jan gelukkig niet herkent op zijn overige percelen! Door het nemen van goede maatregelen zoals het telen van veel granen en groenbemesters kan de grond weer herstellen.

We kijken terug op een mooie middag waar de verbinding werd gemaakt tussen landbouwpraktijk, natuur en de verschillende belangenbehartigers. Veel dankzegging aan Henk Janknegt en Gert-Jan van Dongen voor hun persoonlijke en bevlogen verhalen!