This content has been archived. It may no longer be relevant

Kritische Prestatie Indicatoren, ook wel KPI’s zijn in de aandacht bij diverse partijen. In de melkveehouderij bestaat al een aantal jaren de Biodiversiteitsmonitor, waarbij een integrale set van KPI’s als monitor wordt gezien voor de biodiversiteit op bedrijfsniveau. In de akkerbouw is ook zo’n monitor in ontwikkeling.
LNV heeft opdracht gegeven om een kernset met KPI’s te ontwikkelen, die je eventueel specifiek kunt maken voor een sector en/of gebied. Er kan gewerkt worden met drempel- en streefwaarden. KPI’s bieden de mogelijkheid om van maatregelen naar doelvoorschrift te gaan, echter dit vraagt vertrouwen.

LNV heeft ook opdracht gegeven om in een aantal gebieden gebiedsgesprekken op gang te brengen over dit thema, waaronder Flevoland voor de akkerbouwsector. Op 11 november heeft het FAC samen het ABW een bijeenkomst georganiseerd met 25 deelnemers. Het doel was om een eerste aanzet te doen en een inventarisatie te maken van de ambities van Flevolandse akkerbouwers op het gebied van duurzame thema’s. Daarbij kijkend hoe KPI’s gebruikt kunnen worden en welke vorm van waardering gewenst is. Het was een goede bijeenkomst, waarbij diverse vraagstukken zijn geformuleerd voor een vervolgoverleg dat mogelijk toe leid naar een pilot. Op een werkconferentie van LNV is de stand van zaken gepresenteerd.