In 2016 is het FAC gestart met het agrarisch natuurbeheer. Al snel volgden andere projecten, zoals Zicht op de Bodemstructuur. Het is dan ook logisch dat er als werkstructuur is gekozen voor een projectorganisatie. Begin 2020 is vastgesteld dat FAC steeds vaker wordt gevraagd voor andere zaken, zoals het meedenken in provinciale planvorming. Een goed voorbeeld is het provinciale Actieplan Biodiversiteit. We hebben daarom een traject gestart om goed inzicht te krijgen, waar het FAC overal bij betrokken is. In het achterhoofd zit altijd ‘wat is het nut hiervan voor onze leden?’

Binnen de werkorganisatie zetten we momenteel stappen om gemakkelijker met elkaar lopende zaken, kennis en ervaringen uit te wisselen. Hierbij denken we aan een vaste kantoordag, gemeenschappelijke archivering en gebruik van dezelfde projectsoftware. Dit verhoogt de werkvreugde, efficiëntie, transparantie en stabiliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens wordt het voor ons bestuur en Ledenraad dan gemakkelijker om de juiste beslissingen te nemen.

Het jaar 2021 zullen we ook benutten om het communicatieplan een verdiepingsslag te geven met als doel ons verhaal beter uit te dragen. Daarvoor zullen we onder andere de website aanpassen en zichtbaarder worden op sociale media. Ook denken we na hoe we burgers en andere betrokkenen aan het FAC willen binden.

Bij onze koepelorganisatie BoerenNatuur volgen we een cursus, die helpt bij het vormgeven van bovenstaande in een ontwikkelplan. Uitwisseling met andere collectieven helpt om de juiste stappen te formuleren. Uiteindelijk zal dit helpen voor het opzetten van een (meerjarig) uitvoeringsplan met concrete doelen passend bij onze leden.

2019 bestuur werkt aan ontwikkeling FAC