Uitvoering agrarisch natuur- en landschapsbeheer

In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

Het agrarisch natuur‐ en landschapsbeheerbeleid is veranderd per 1 januari 2016. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is volledig onderdeel van het Europese landbouwbeleid geworden en is de uitvoering compleet veranderd. In de nieuwe aanpak is er meer verantwoordelijkheid in de regio neergelegd. Agrarische collectieven bepalen met het gebied op welke locaties en met welke beheerpakketten ze de nationale doelen willen realiseren. Draagvlak, flexibiliteit en verantwoordelijkheid in de regio zijn de sleutelwoorden in deze aanpak. Met deze aanpak verwachten wij en de provincie Flevoland effectiever en efficiënter te zijn in de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

bloemen2

Collectief

Vanaf 2016 kunnen agrariërs alleen via een collectief in aanmerking komen voor een bijdrage uit de subsidieregeling agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief regelt de beheervergoedingen en is verantwoordelijk voor de controle op de aanvullende beheervoorschriften. De nVWA controleert alleen de basis beheereisen. Hierin ligt de flexibiliteit van de nieuwe aanpak. Dit zijn veranderingen met een belangrijk positief effect: u heeft geen contract en contact met de overheid of een grote organisatie op afstand, maar met het agrarisch collectief die u kan begeleiden bij het beheer. Zo blijven de lijnen kort en dat zorgt voor draagvlak en samenwerking.
Voorwaarde vanuit de EU voor de uitvoering van het ANLb 2016 is dat het collectief beschikt over een certificaat agrarisch natuurbeheer. Dit certificaat is een bewijs dat de Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) op een professionele wijze is opgezet. De werkwijze is vastgelegd in een Kwaliteitshandboek.

Gebiedspartner

Het FAC heeft de ambitie om naast het agrarisch natuurbeheer ook gebiedspartner te zijn voor groene en blauwe diensten die agrariërs kunnen leveren. Samen met het waterschap Zuiderzeeland is de agrarisch natuurbeheerregeling Schoner Water Flevoland opgezet. Daarnaast is het FAC uitvoerder van een pilot met vanggewassen in het kader van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. En in opdracht van het Actieplan Bodem en Water van LTO Noord, Provincie en Waterschap Zuiderzeeland voert het FAC het project Zicht op de bodemstructuur uit.