Over BoerenNatuur Flevoland

In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief. Het collectief was bij de start vooral verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Maar ook werd er vrijwel direct gestart met verschillende andere projecten onder andere rondom het thema bodem.
Het FAC groeit en bloeit en in 2022 en 2023 zijn zij bezig geweest met het herijken van de strategie. Hieruit is naar voren gekomen dat de naam onvoldoende aansluit en onvoldoende herkenbaar is. In samenspraak met andere collectieven en de overkoepelende organisatie BoerenNatuur is in juni 2023 het besluit genomen om verder te gaan onder de naam: BoerenNatuur Flevoland.

Naast de uitvoering van het ANLb is BoerenNatuur Flevoland de toonaangevende aanjager en invloedrijke kennispartner van toekomstbestendige landbouw in Flevoland. Een coöperatie van, voor en door boeren en tevens een kennispartner voor overheden en andere relevante partijen.

De coöperatie wordt bestuurd door een vijfkoppig bestuur. Alle bestuursleden zijn actief in de agrarische sector en afkomstig uit Flevoland. Daarnaast hebben wij een werkorganisatie, bestaande uit een directeur, projectleiders, veldmedewerkers, assistent veldmedewerker en een financieel administratief medewerker. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb en de andere projecten op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit.

bloemen2

Missie: Groene bouwstenen van voor en door boeren.

Visie:  De onafhankelijke kennispartner voor groen agrarisch Flevoland

Daarin staan de volgende punten centraal:

 • Kennis
  BoerenNatuur Flevoland is een coöperatie van en voor boeren, waar kennis aanwezig is die gebruikt kan worden voor het individuele bedrijf van de leden, maar ook juist kennis die nodig is voor een gebiedsgerichte benadering, zodat er samenhang is tussen de individuele bedrijven en andere partijen in de omgeving.
 • Resultaatgericht
  BoerenNatuur Flevoland richt zich op verduurzaming in zijn algemeenheid, maar biodiversiteit in het bijzonder. Naast biodiversiteit is er aandacht voor bodem, water, klimaat en landschap. BoerenNatuur Flevoland wil de boeren in Flevoland kennis laten maken met en mogelijkheden bieden om toe te werken naar bedrijfssystemen die toekomstbestendig(er) zijn.
 • Verbinden
  BoerenNatuur Flevoland wil gebiedspartijen doelgericht met elkaar verbinden. Dit gebeurt door middel concrete projecten, waarbij het te behalen resultaat helder is geformuleerd.
 • Draagvlak
  BoerenNatuur Flevoland ontwikkelt zich als een coöperatie waar vanuit draagvlak ideeën worden omgezet in concrete acties, waarbij iedereen binnen de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt.

Doel van BoerenNatuur Flevoland

BoerenNatuur Flevoland heeft meerdere doelen.

 • Uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Het collectief maakt afspraken met overheden over de gebiedsprestaties, stelt beheerplannen/-voorschriften op, vraagt de subsidiegelden aan, verzorgt de contracten met individuele leden, controleert op de naleving van beheervoorschriften en verzorgt de betalingen.
 • Ontwikkelen en Uitvoering geven van projecten op het gebied van groene en blauwe diensten.
 • Fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan als gebiedspartner met andere belanghebbenden en organisaties.

Bestuur, Werkorganisatie en Ledenraad

 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter Ard van Wees ard.van.wees@boerennatuurflevoland.nl
Penningmeester Harry Schreuder harry.schreuder@boerennatuurflevoland.nl
Secretaris Mariëlle Keijzer marielle.keijzer@boerennatuurflevoland.nl
 

Bestuur

Algemeen lid Frans van Aart frans.van.aart@boerennatuurflevoland.nl
Algemeen lid Jan Groot jan.groot@boerennatuurflevoland.nl

Werkorganisatie

Directeur Jitske de Hoop jitske.de.hoop@boerennatuurflevoland.nl
Senior projectleider Wim Stegeman wim.stegeman@boerennatuurflevoland.nl 
Projectleider Albert Jan Olijve albertjan.olijve@boerennatuurflevoland.nl
Projectleider Anna Zwijnenburg anna.zwijnenburg@boerennatuurflevoland.nl
Projectleider ANLb Martine Schoone martine.schoone@boerennatuurflevoland.nl
Projectleider Annemarie Hooymans annemarie.hooymans@boerennatuurflevoland.nl
Veldmedewerker Arie Keijzer arie.keijzer@boerennatuurflevoland.nl
Veldmedewerker Raphaël Ostendorf raphael.ostendorf@boerennatuurflevoland.nl 
Veldmedewerker Margreet van Middelkoop margreet.van.middelkoop@boerennatuurflevoland.nl 
Assistent veldmedewerker Jan Schreuder jan.schreuder@boerennatuurflevoland.nl
Financieel medewerker Wouthera van der Horst wouthera.van.der.horst@boerennatuurflevoland.nl
 

Ledenraad

Noordoostpolder  Leo te Stroete
 Digni van den Dries
 Maik Verwer
Oostelijk Flevoland  Paul Cryns
 Bormé Bosma
 Kees van Stee
 Werner Schulte
Zuidelijk Flevoland  Janneke Middelkamp
 Bert Talens
 Henk Janknegt