Over Ons

In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief. Wij zijn een coöperatie door en voor boeren. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland en daarnaast zijn wij gebiedspartner voor diverse partijen.

De coöperatie wordt bestuurd door een zeskoppig bestuur. Alle bestuursleden zijn actief in de agrarische sector en afkomstig uit Flevoland. Daarnaast hebben wij een werkorganisatie, bestaande uit een coördinator, 5 projectleiders, 3 veldmedewerkers, een financieel medewerker, medewerker kwaliteitshandboek en een ondersteunde administratief medewerker. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb en de andere projecten op het gebied van bodem, water en biodiversiteit.

bloemen2

Missie: Groene bouwstenen van voor en door boeren.

Visie:  De onafhankelijke kennispartner voor groen agrarisch Flevoland

Daarin staan de volgende punten centraal:

 • Kennis
  Het FAC is een coöperatie van en voor boeren, waar kennis aanwezig is die gebruikt kan worden voor het individuele bedrijf van de leden, maar ook juist kennis die nodig is voor een gebiedsgerichte benadering, zodat er samenhang is tussen de individuele bedrijven en andere partijen in de omgeving.
 • Resultaatgericht
  Het FAC richt zich op verduurzaming in zijn algemeenheid, maar biodiversiteit in het bijzonder. Naast biodiversiteit is er aandacht voor bodem, water, klimaat en landschap. Het FAC wil de boeren in Flevoland kennis laten maken met en mogelijkheden bieden om toe te werken naar bedrijfssystemen die toekomstbestendig(er) zijn.
 • Verbinden
  Het FAC wil gebiedspartijen doelgericht met elkaar verbinden. Dit gebeurt door middel concrete projecten, waarbij het te behalen resultaat helder is geformuleerd.
 • Draagvlak
  Het FAC ontwikkelt zich als een coöperatie waar vanuit draagvlak ideeën worden omgezet in concrete acties, waarbij iedereen binnen de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt.

Doel van het Flevolands Agrarisch Collectief

Het FAC heeft meerdere doelen. Voor nu ligt de focus van het FAC op:

 • Uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Het collectief maakt afspraken met overheden over de gebiedsprestaties, stelt beheerplannen/-voorschriften op, vraagt de subsidiegelden aan, verzorgt de contracten met individuele leden, controleert op de naleving van beheervoorschriften en verzorgt de betalingen.
 • Ontwikkelen en Uitvoering geven van projecten op het gebied van groene en blauwe diensten.
 • Fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan als gebiedspartner met andere belanghebbenden en organisaties.