ANLb Pakket bodemverbetering

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket past binnen de categorie Klimaat.

Bij het pakket op grasland variant d mogen naast ruige mest ook andere vaste meststoffen of bodemverbeteraars worden opgebracht.

Onderscheid tussen de twee varianten op bouwland: in variant b worden plantresten en bodemverbeteraars op gebracht waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat om onder te werken. In variant c worden ze wel binnen 2 weken ondergewerkt en daar wordt een vergoeding voor gegeven.

Drie varianten

Binnen het pakket bodemverbetering zijn er drie varianten:

Beheerpakket 39 Bodemverbetering
39b Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars
39c Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl. stro & groenbemesters en onderwerken
39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars

 

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitnummer])

  • Pakket d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17].
  • Pakket b en d: Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I ) rund (10,13), paard (25), schaap (56)), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie uit lijst a [6].
  • Pakket c: Plantresten (a), lijst conform 6 (b) en/of andere bodemverbeteraars (c) al dan niet opgebracht, zijn ondergewerkt binnen 2 weken na aanbrengen [30].

Bekijk hier meer informatie over het ANLb pakket Bodemverbetering.