Boeren werken graag vanuit hun eigen motivatie aan een bedrijf wat op lange termijn volhoudbaar is en willen weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wat betreft het overheidsbeleid. Overheden willen ook toewerken naar doelen op (lange) termijn. Het is vanzelfsprekend om op het boerenbedrijf in samenhang te werken aan doelen op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Kortom boeren werken integraal op hun bedrijf aan al deze doelen.

De KPI-Kringloop systematiek

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een set van Kritische Prestatie Indicatoren voor Kringlooplandbouw (KPI-K). Bij de KPIKringloop systematiek staat het individuele agrarische bedrijf centraal. Met het instrument is het mogelijk om prestaties te meten van het eigen bedrijf op een brede set van duurzaamheidsindicatoren. Het maakt de duurzaamheidsprestatie inzichtelijk van het eigen bedrijf en laat zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Door normen en streefwaarden te koppelen aan de KPI’s ontstaat een mogelijkheid om te waarderen/belonen voor geleverde prestaties.

Werkwijze pilot KPI-Kringloop systematiek in Flevoland

Flevoland is één van de experimenteergebieden voor een gebiedspilot Akkerbouw met de KPI-K systematiek. BoerenNatuur Flevoland zal deze gebiedspilot in Flevoland begeleiden. BoerenNatuur Flevoland zal voor 15 individuele bedrijven de set aan KPI’s doorrekenen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe uw bedrijf scoort op de doelen.

Vervolgens worden in een bedrijfsplan de uitkomsten, aandachtspunten en suggesties voor optimalisering uitgewerkt. Op deze manier worden maatregelen gekozen die bijdragen aan uw eigen bedrijfsdoelen en de maatschappelijke doelen. Daarnaast ontwikkelen we met elkaar de set aan KPI’s door, zodat deze passend zijn voor Flevoland en proberen we normen en streefwaarden te formuleren voor Flevoland. Het doel is een KPIKringloop systematiek met perspectief voor de Flevolandse boeren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Stegeman wim.stegeman@boerennatuurflevoland.nl of Anna Zwijnenburg anna.zwijnenburg@boerennatuurflevoland.nl