Vanaf 2021 zal het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van start gaan. Het nieuwe GLB zal een stimulerend karakter hebben en regionaal maatwerk mogelijk maken. Dat betekent dat er maatregelen genomen kunnen worden die passend zijn bij het gebied. De maatregelen moeten een positieve bijdrage leveren aan 5 EU vergroeningsthema’s:

  1. Bodem
  2. Water
  3. Klimaat
  4. Biodiversiteit
  5. Landschap

Pilot Akkerbelt voor een gebiedsgerichte aanpak van het GLB

Een vernieuwende gedachte binnen het nieuw GLB is dat er op regionaal niveau met vergroeningsmaatregelen gewerkt zal worden. De maatregelen vallen binnen de eco-regeling van pijler 1, maar er wordt ook verder gekeken naar de basis vergroeningeisen en het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB).

Om hier ervaring in op te doen is de Pilot Akkerbelt van start gegaan. Het FAC neemt samen met 8 andere agrarische collectieven hierin deel en vervult één van de trekkersrollen. De collectieven zijn verspreid tussen het Noordoosten en Zuidwesten van Nederland en dekken daarmee het grootste akkerbouw gebied van Nederland af. Hiermee wordt er een dwarsdoorsnede van de Nederlandse akkerbouw gevormd en kan er breed met maatregelen geëxperimenteerd worden. Het FAC zet in op een breed gedragen maatregelenpakket die praktisch inpasbaar is en deelname voor alle Flevolandse akkerbouwers mogelijk maakt. Mede hiervoor ontwikkelt het FAC een puntensysteem die maatregelen op waarde zet en bepaalde combinaties van maatregelen stimuleert.

 

Aanpak in de pilot Akkerbelt

In samenspraak met o.a. Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gebiedspartijen en agrariërs is bepaald dat binnen Flevoland de focus op de bodem en biodiversiteit zal liggen. Een gezonde bodem verhoogt het waterbergend vermogen, vermindert het gebruik en uitspoeling van nutriënten / gewasbeschermingsmiddelen en kan bijdragen aan een hoger saldo. Hiervoor is een lijst met kansrijke maatregelen samengesteld voor Flevoland. Tijdens de pilot experimenteren 15 Flevolandse agrariërs met deze keuzelijst van maatregelen. Denk hierbij aan het toepassen van o.a.; een ruimer bouwplan, telen van eiwithoudende gewassen, niet kerende of ondiepe grondbewerking, aanvoer van organische stof, randenbeheer en 80% van het jaar bedekt houden van je percelen.

Meer informatie over de subsidieregeling ELFPO vind je hier: website

De Pilot Akkerbelt draait in 9 verschillende collectieven en dekt daarmee de grootste akkerbouwgebieden van Nederland af.