In de Pilot vanggewassen laten de deelnemers de vanggewassen langer staan gedurende de wintermaanden. De vanggewassen kunnen daardoor dienen als voedsel en beschutting voor overwinterende vogels. De pilot wordt uitgevoerd in het beheerpakket Wintervoedselakker.

Groenbemester

Het Flevolands Agrarisch Collectief voert een 2-jarige pilot uit om vanggewassen een meerwaarde te geven voor biodiversiteit. Deze pilot is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Flevoland. Het idee voor de pilot is naar voren gekomen omdat veel akkerbouwers er voor kiezen om in het kader van de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een vanggewas te zaaien, oftewel een groenbemester. Dat vanggewassen goed zijn voor het bodemleven is algemeen bekend, maar binnen de pilot wordt daarnaast gekeken of er ook een meerwaarde is voor vogels. Van een aantal soorten akkervogels is bekend dat ze het niet makkelijk hebben op het boerenland. Groenbemesters die langer staan op het land kunnen in de winterperiode een bron zijn van voeding en schuilplaats bieden aan diverse akkervogels. Boeren die meedoen aan de pilot laten diverse soorten vanggewassen (bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver of een mengsel) staan tot 1 februari of 15 maart. In oktober zullen hiervoor nog een aantal percelen worden geselecteerd.

Vanggewassen-3

Pilotakkers

Op deze pilotakkers worden de vogels geteld en wordt ook een naastgelegen perceel geteld waar geen vanggewas is gezaaid. Vanuit de tellingen die afgelopen winter zijn uitgevoerd zijn positieve resultaten te melden. Groenlingen, Rietgorzen, Kievieten, Goudpluvieren en Watersnippen worden volop geteld op de akkers. Maar ook minder voorkomende soorten vogels bezoeken de vanggewassen zoals de velduil en slechtvalk. Komende winter zullen er wederom tellingen worden verricht en we houden u op de hoogte van deze resultaten!

Extra accent bodemleven in de groenbemesters

Dit seizoen wordt een extra accent gelegd op het thema bodemleven in de groenbemesters. Hiervoor zijn reeds een aantal percelen geselecteerd waar in de groenbemester braakstroken zijn aangelegd. Op deze percelen zal monitoring op het bodemleven plaatsvinden.

Indien u interesse heeft voor deelname aan de pilot of u wilt meer informatie, neem dan contact op met Herman van de Wal.