In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer hebben LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland de handen ineen geslagen. In 2014 is er een Actieplan Bodem en Water (ABW) gestart met als doel de volgende zes jaar een programma van activiteiten te organiseren en een verbindende factor te zijn tussen de al bestaande en komende initiatieven. De drie uitgangspunten die centraal staan zijn: een goede bodemvruchtbaarheid, schoon water en voldoende water.

Een specifieke maatregel is het project Zicht op de Bodemstructuur. Het doel van dit project is het stimuleren van duurzaam bodembeheer als structureel onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering om daarmee het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie te verbeteren. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer een doel.

Twee fasen

Er worden in het project twee fasen onderscheiden: fase A en fase B. Bewustwording van de eigen situatie door het eigen maken van een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen is het belangrijkste doel van fase A. Belangrijke elementen daarin zijn het graven van een profielkuil, het beoordelen ervan en een doorkijk naar maatregelen op het eigen bedrijf middels een kuilgesprek. Dit alles onder begeleiding van experts. In de vervolgfase B komen op het bedrijf toegesneden maatregelen aan bod. Fase B is dan ook een arrangement voor meerdere jaren en is er op gericht de ondernemer te begeleiden in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie.

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

In 2016 zijn de eerste vier groepen boeren gestart met Zicht op de Bodemstructuur. Leden van BoerenNatuur Flevoland worden op de hoogte gehouden van nieuwe gelegenheden om aan te sluiten bij Zicht op de Bodemstructuur.

In bovenstaande folder kunt u meer informatie vinden over het project Zicht op de Bodemstructuur. Voor meer informatie over het project of als u wilt deelnemen kunt u terecht bij Albert Jan Olijve via albertjan.olijve@boerennatuurflevoland.nl.