This content has been archived. It may no longer be relevant

Graag maken wij u attent op de nieuwe openstelling van de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’ met een looptijd tot en met 2021.

Het primaire doel van het project ‘Schoner Water Flevoland’ is het leveren van een bijdrage aan schoner oppervlaktewater door een bufferzone te creëren tussen de gewassen en waterlopen. Hierdoor wordt de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (nutriënten) verminderd. Dit wordt gedaan door de aanleg van akkerranden. ‘Schoner Water Flevoland’ geeft om deze reden ook voorrang, maar niet uitsluitend, aan randen in gebieden waar meer normoverschrijdingen worden gevonden. De akkerranden kunnen tevens een bijdrage leveren aan een duurzamere landbouw middels functionele agrobiodiversiteit, kunnen als voedselbron dienen voor bestuivers en vlinders, maar ook voor vogels en muizen vormen de randen een welkome aanvulling op de pakketten voor het agrarisch natuurbeheer.

We willen u graag uitnodigen voor de:
Informatiebijeenkomst  ‘Schoner Water Flevoland,’
Donderdag 30 november 2017 vanaf 13.30 uur,
Het Waterschapshuis, Lindelaan 20 te Lelystad.

Hier hoort u meer over de mogelijkheden, krijgt u aanvullende informatie en kunt u uw vragen stellen en interesse kenbaar maken.