Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Op steeds meer plaatsen in Flevoland kom je agrarische natuur tegen. Je hebt ze vast wel eens gezien; kruidenrijke akkerranden, vogelakkers vol luzerne, velden vol met bloemen of foeragerende weidevogels op een graslandperceel welke half onder water staat. Of misschien ben je wel eens een stoppelveld tegengekomen met restjes graan waarbij het net lijkt of de boer een stukje vergeten is? Dat zijn nu de percelen waar boeren samenwerken met natuur. Agrarisch natuurbeheer noemen we dat!

Leefgebieden in Flevoland

Het Flevolandse platteland is een belangrijk leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren en dankzij onze boeren kunnen we deze soorten in stand houden en vooruit helpen. Dit doen we onder meer met behulp van beheerpakketten (natuur en beheermaatregelingen). Deze beheerpakketten richten zich op de meest kansrijke gebieden voor weidevogels, akkervogels en watermaatregelen vanuit een ecologisch en agrarisch perspectief. Leefgebieden noemen we dit. Dit staat beschreven in het Natuurbeheerplan van de provincie Flevoland.

In ons werkgebied gaat het om drie soorten leefgebieden: open grasland, open akker en dooradering. Elk leefgebied richt zich op specifieke diersoorten, waarbij elk leefgebied voor een soort moet voldoen aan de drie V’s:

  1. Voedsel: moet er genoeg zijn
  2. Veiligheid: een plek om zich te verschuilen
  3. Voortplantingslocatie: dichtbij en op het juiste moment in het jaar

Open Grasland in de kop van de Noordoostpolder
Doel: Legselbeheer van grutto, kievit en scholekster, waarmee niet kritische-doelsoorten in grasland ook beschermd worden.

Open Akkerland in de kop van de Noordoostpolder en in delen van zuidelijk en oostelijk Flevoland. Doel: bieden van voldoende voedsel, rust en broedplaatsen in de zomer en voldoende voedsel en rustgebieden in de winter voor de akkervogels veldleeuwerik en grauwe kiekendief, waarvan ook andere akkervogels zoals de gele kwikstaart profiteren.

Naast het beheer in de clusters, worden deze beheerpakketten ook toegepast in het zoekgebied Dooradering, wat in de hele provincie toegepast kan worden, behalve in de cluster Kop van de NOP.

Voedsel, veiligheid en nestmogelijkheden

Op onze Flevolandse akkers en weides leven veel planten en dieren. Dit zijn vooral veel akkervogels zoals de veldleeuwerik, blauwe- en grauwe kiekendief en gele kwikstaart en weidevogels, zoals de grutto, de kievit en schokekster.  Maar ook geelgors, vink, kneu, groenling, torenvalk, buizerd en uilen zoals de ransuil en velduil. Ze bouwen hun nest in de groene graslanden of struweel, vinden voedsel voor hun kuikens tussen kruidenrijke weilanden, vogelakkers en slootkanten, maken gebruik van bloemrijke akkerranden en schuilen in de winter tussen overblijvend graan op de wintervoedselakkers.

Onze beheerpakketten zijn hierop afgestemd: We beschermen nesten, zorgen voor voedsel en bieden beschutting: alles wat onze boerenlandvogels nodig hebben! Het FAC coördineert dit agrarisch natuurbeheer. Wij ondersteunen boeren en akkerbouwers en zorgen er samen voor dat het natuurbeheer zo veel mogelijk effect heeft.

Beheerpakketten

BoerenNatuur Flevoland zet in op een variatie in beheermaatregelen: een beheermozaïek voor specifieke soorten. Dat gaat in de praktijk om een lappendeken van beheer dat elkaar aanvult. Dit beheer kan per soort(groep) sterk verschillen. Deze doelen zijn vertaald in beheerpakketten zoals stoppelland, wintervoedselakker, plas-dras, vogelakker en kruidenrijke akkerranden. In deze beheerpakketten staat omschreven welke (beheer) maatregelen er genomen moeten worden om te voldoen aan een bepaald pakket.

De beheerpakketten gaan vaak ten koste van de opbrengst. Daarom krijgen ANLb-deelnemers een compensatie voor gederfde inkomsten. BoerenNatuur Flevoland ondersteund haar leden: we kijken of ze met de beheerpakketten uit de voeten kunnen en sturen bij waar nodig. Ook monitoren we de resultaten. Zo weten we dat het geld goed besteed wordt.

Bekijk hier onze ANLb beheerpakketten.