In december 2023 wil BoerenNatuur Flevoland een tweejarig project (2024 en 2025) starten dat de brede biodiversiteit in agrarische gebieden versterkt. In het project Programma Natuur gaan we samen met de deelnemers (nieuwe) maatregelen verkennen en toepassen om natuur inclusiever te worden.

Maak je eigen plan

We doen dit door agrarische bedrijven te helpen met het opstellen van een bedrijfsplan met aandacht voor natuur. In een bedrijfsnatuurplan wordt een samenhangend geheel aan maatregelen uitgewerkt die passen bij het betreffende bedrijf en de bedrijfsspecifieke omgeving. In het project gaan we ook de uitvoering van in het plan opgenomen maatregelen financieren. Naast reguliere beheermaatregelen (ANLb), komt er ook budget voor de aanleg van landschapselementen en de uitvoering en (door)ontwikkeling van nieuwe beheermaatregelen. Ook bedrijven die geen plan op willen stellen, maar wel één of meerdere maatregelen willen uitvoeren, kunnen meedoen.

De provincie Flevoland stelt het budget beschikbaar voor een verbetering van algehele biodiversiteit in het landelijk gebied en om het leefgebied van boerenlandvogels te verbeteren.

Specifieke soorten die voor Flevoland belangrijk zijn:

  • Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart (en Graspieper, Kiekendieven en Velduil) in open gebieden
  • Kneu en Zomertortel in overgangsgebieden naar natuur en dooradering.

‘Programma Natuur’ heeft tot doel de natuur in agrarisch gebied te versterken. Met de opzet en uitvoering zitten we nog in een verkenningsfase. Wij staan daarom open voor suggesties van potentiële deelnemers.

Nieuwe maatregelen verkennen

Het betreft maatregelen op agrarische bedrijven die de natuur versterken, maar waarvoor de vergoeding nu (nog) niet in het Flevolands ANLb zitten. Het gaat hierbij om aanleg en beheerskosten. Aangezien we nieuwe maatregelen verkennen is kennisdeling ook onderdeel van het project. We doen dit op de thema’s: Boerderij en natuur, Vezelrijke teelt, Eiwitrijke teelt, Landschapselementen, Fruitteelt.

In de folder ‘Programma Natuur Inclusief’ staat een overzicht van alle thema’s en mogelijke maatregelen beschreven (let op; de genoemde maatregelen en bedragen zijn indicatief).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jitske de Hoop via jitske.de.hoop@boerennatuurflevoland.nl