Beheerpakketten ANLb in 2023-2028

Open Grasland, Open Akker en Dooradering en Klimaat

Hieronder vind je een overzicht van de beheerpakketten waarvan ANLb-deelnemers in Flevoland gebruik kunnen maken in beheerjaar 2024. Het is de Flevolandse selectie uit de landelijke beheerpakketten, welke zich richten op de leefgebieden open grasland, open akkerland en de zoekgebieden Dooradering en Klimaat.

Voor een uitvoerige beschrijving van alle beheerpakketten (met beheereisen en beheervergoedingen) kun je het document Beheerpakketten ANLb openen of downloaden.

1   grasland met rustperioden

Dit pakket biedt rust aan broedende vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens. Een rustperiode is vooral voor weidevogels van belang, maar het beheer biedt ook schuil- en foerageergelegenheid voor insecten en kleine zoogdieren.

2   kuikenveld

Kuikenvelden bieden opgroeiende kuikens van weidevogels de ruimte om op te groeien, omdat een deel van het perceel waar ze zitten niet wordt gemaaid, terwijl de rest al wel wordt gemaaid. Het zijn vaak stroken of blokken in een grasland waar het grasland dus lang genoeg is om schuilgelegenheid en voedsel voor kuikens te bieden.

3   plas-dras

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld en zijn daardoor beter bereikbaar voor weidevogels. Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plas-drasperceel ook kruidenrijk grasland aanwezig is, of grasland met een rustperiode.

4   legselbeheer

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op grasland. Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd.

5   kruidenrijk grasland

Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor diverse doelsoorten in de leefgebieden in het ANLb. De graslanden dragen bij aan de kwaliteit van weidevogelmozaïeken, en een gevarieerde dooradering, ook als meerjarig habitat in akkerclusters zijn ze waardevol. De bloeiende kruiden trekken insecten aan, waardoor vogels hier voedsel kunnen vinden. Ook vormen ze door de late maaidatum een geschikt toevluchtsoord wanneer omliggend grasland wordt gemaaid of akkers geoogst.

7   ruige mest

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven ten behoeve van boerenlandvogels. Strorijke mest zorgt tevens voor nestmateriaal. Het bodemleven, waaronder regenwormen en insecten hebben meer aan ruige mest dan andere vormen van mest. Zorgt ook voor hogere organische stofgehalte en ruige mest is goed voor de bodemstructuur.

12 duurzaam slootbeheer

Bij dit pakket verschralen we de taluds van sloten door te maaien en het maaisel af te voeren. De massa aan organisch materiaal verminderd en het talud wordt stabieler. Er ontstaat een grotere variëteit aan vegetatie. Met verschillende soorten en bloei door het hele groeiseizoen wordt de biodiversiteit flink verbeterd. Bermen en sloten vormen zo een lint door het landschap en zijn voor insecten een verbindingszone waar voedsel te vinden is.

14 stoppelland

Stoppel, met name hoge stoppel, is waardevol voor akkervogels, zeker in combinatie met andere vormen van akkervogelbeheer in de omgeving. Akkervogels vinden hierin dekking én voedsel in de winter. Als stoppel of gewasresten door de winter ongestoord kan blijven liggen is dat heel aantrekkelijk voor zaadeters als veldleeuwerik, patrijs, geelgors en kneu, maar ook voor muizeneters als torenvalk, blauwe kiekendief en uilen.

15 wintervoedselakker

Een wintervoedselveldje is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten (bijvoorbeeld bladrammenas) niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden ook dekking. Belangrijk is dat er op tijd gezaaid wordt, zodat de planten tot zaadzetting komen. Vogels komen in grote aantallen op deze wintervoedselveldjes af.

16 vogelakker

Een vogelakker is een volveldse, (liefst meerjarige) maatregel die bestaat uit een afwisseling van stroken met een meerjarig eiwitgewas, bij voorkeur luzerne of anders grasklaver en stroken natuurbraak ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden.  Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door Vogelakkers aangetrokken.

19 kruidenrijke akkerrand

In akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen. Ze worden niet bemest en niet bespoten. Akkerranden brengen het mozaïekpatroon terug in het cultuurlandschap en zijn positief voor akkervogels.

39 Bodemverbetering

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket past binnen de categorie Klimaat.

40 vogelgraan

In dit beheerpakket wordt graanteelt aangepast aan vogels in het gebied. Dat betekent dunner zaaien, beperken grondbewerking en beperken chemie. Combinatie met stoppel zorgt vervolgens voor dekking gedurende het hele jaar. Er wordt wel geoogst.

42 legselbeheer op bouwland

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op bouwland. Het gaat dus vaak om maïsland, maar niet uitsluitend. Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd.

43 bloemblok

Bloemenblokken bieden voedsel, veiligheid en voortplantingshabitat. Vogels vinden er veilige broedgelegenheid en voedsel voor kuikens. In de eerste twee weken van hun leven eten patrijzenkuikens en jongen van andere boerenlandvogels voornamelijk insecten. Het mooie aan het bloemenblok is, dat naast Patrijzen, nog vele andere vogelsoorten hier van kunnen profiteren. Ook vlinders, bijen en hommels profiteren van het grote aanbod van bloemen.

45 kievitstrook

Een kievitstrook is een speciale kruidenrijke akkerrand of -strook die kievitkuikens maar ook andere akker- en weidevogels dekking en voedsel biedt. Het is een strook akkerland op een perceel waar veel kuikens rondlopen en waar de bewerking zo lang uitgesteld wordt, dat er geen gewas (meestal maïs) meer gezaaid wordt. In plaats daarvan wordt een strook met rust gelaten en komt er een spontane vegetatie op.

50 vogelvriendelijke eiwitgewassen

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor leeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken en kwartelkoning.