Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. Door een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer wil de overheid meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. ANLb2016 is van toepassing op de meest kansrijke gebieden vanuit een ecologisch en agrarisch perspectief. Dit is beschreven in het Natuurbeheerplan.

Voor Flevoland gaat het hierbij om regelingen in twee soorten leefgebieden, te weten:

 • Open Grasland in de kop van de Noordoostpolder en als pilot in het Rivierduingebied. Doel: Legselbeheer van grutto, kievit en scholekster, waarmee niet kritische doelsoorten in grasland ook beschermd worden.
 • Open Akkerland in de kop van de Noordoostpolder en in Zuidelijk, Midden en Oostelijk Flevoland. Doel: bieden van voldoende voedsel, rust en broedplaatsen in de zomer en voldoende voedsel en rustgebieden in de winter voor de akkervogels veldleeuwerik en grauwe kiekendief, waarbij ook andere akkervogels zoals de gele kwikstaart van profiteren.

Deze doelen zijn vertaald in beheerpakketten voor stoppelland, wintervoedselakker, vogelakker en kruidenrijke akkerranden.

vogeltje1
Beheerpakket Doel Pakketvariant
Stoppelland Voldoende voedsel – en rustgebied voor overwinterende soorten
 • Winterstoppel tot 15 maart
 • Winterstoppel tot 1 februari
Wintervoedselakker Voldoende voedsel – en rustgebied voor overwinterende soorten
 • Wintervoedselakker 15 mei – 1 maart
 • Wintervoedselakker 15 mei – 15 maart
 • Vanggewas
Vogelakker Voldoende voedsel, rust en broedgebied voor akkervogels
 • Vogelakker
 • Meerjarige vogelakker
 • Zomervogelakker
Kruidenrijke akkerranden Voldoende voedsel, rust en broedgebied voor akkervogels
 • Kruidenrijke akkerrand, 9 meter
 • Kruidenrijke akkerrand, 12 meter
 • Kruidenrijke akkerrand, 15 meter
 • Kruidenrijke akkerrand, 18 meter

Het provinciale natuurbeheerplan schrijft voor dat het FAC bovenstaande beheerpakketten bij clusters van bedrijven aanlegt en de samenhang ecologisch laat toetsen door experts. Dit vergroot de effectiviteit van de maatregelen. Wilt u meer weten over deze beheerpakketten en over de bijbehorende instapeisen, neemt u dan contact op met het FAC en bekijkt u alvast de voorwaarden.