Update ANLb 2023 – juli 2022

Voortzetting van het huidige ANLb met meer budget, hogere vergoedingen en nieuwe doelen en pakketten. Dat is in het kort de beschrijving van het nieuwe ANLb dat ingaat vanaf 1 januari 2023.
Het huidige ANLb wordt in grote lijnen voortgezet. De huidige clusters binnen Flevoland blijven bestaan. Het FAC zet zich in om het ANLb in de nieuwe periode sterker te maken binnen de clusters en we kijken naar de vorming van een nieuw cluster in Zuidelijk Flevoland. Klimaat en water zijn nieuwe doelen binnen het ANLb en voor dooradering is vanaf 2023 budget beschikbaar.

Extra budget
Er zal extra budget beschikbaar komen voor het ANLb, vooral voor het leefgebied open akker komt er extra budget beschikbaar. Daarnaast komt er budget vrij voor nieuwe leefgebieden binnen Flevoland als dooradering, klimaat en water.

Vergoedingen
Er wordt op dit moment kritisch naar de pakketten gekeken en waar mogelijk, wordt de insteek praktischer gemaakt. De vergoedingen worden ook aangepast per pakket. Binnen het leefgebied open akker gaat de vergoeding gemiddeld met 30 % omhoog. Dit zijn de vergoedingen voor bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden en vogelakkers. De vergoedingen voor de pakketten binnen het leefgebied open grasland gaan met gemiddeld 16 % omhoog. Dit zijn de vergoedingen voor bijvoorbeeld grasland met rustperiode en de plas-dras. De vergoedingen voor bescherming van nesten binnen het pakket legselbeheer, worden lager. Voor het legselbeheer op grasland wordt het budget 9% lager, voor legselbeheer op bouwland zelfs 65%.

Klimaat, water en dooradering
In een groot deel van de provincie Flevoland kunnen pakketten afgesloten gaan worden voor klimaat, water en dooradering. Voor klimaat zijn deze pakketten nieuw en nog volop in ontwikkeling. Bodemverbetering en verbrede bufferstroken zijn pakketten die voor klimaat ingezet gaan worden.  Het FAC wil komende tijd experimenteren met bufferstroken en infiltratiegreppel. Daarover gaan we in gesprek met het waterschap.

ANLb en conditionaliteiten
Een van de conditionaliteiten van het nieuwe GLB zijn verplichte bufferstroken van 2 meter langs waterlopen. Deze stroken mogen niet worden bemest en er mogen geen chemische middelen op gebruikt worden. Deze bufferstroken zijn wettelijk verplicht en daarom mag er alleen vergoeding worden gegeven voor bovenwettelijke activiteiten. Op dit moment staat de vergoeding voor het inzaaien en beheren van de bufferstroken als akkerrand. Dit geldt dus alleen voor de verplichte 2 meter bufferstrook, de rand daarnaast wordt volledig vergoed.

Introductie GLB – maart 2022

Vanaf 2023 zal het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van start gaan. Er is meer ruimte voor landelijke invulling van het beleid. Dit heeft vorm gekregen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het FAC heeft meegedacht en denkt nog steeds mee met andere collectieven in de vormgeving daarvan, waarbij steeds in het achterhoofd wordt gehouden ‘hoe past dit bij de Flevolandse boer?’. Alhoewel er nog veel onduidelijk is wil het FAC haar leden vanaf heden regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. De aftrap is geweest bij de Ledenmiddag op 4 maart met een presentatie van Remco Schreuder (RVO). Heb je een vraag? Geef die door via info@FACflevoland.nl.

De opzet van het GLB in het kort begint met de basispremie, waaronder diverse wettelijke verplichtingen liggen, zoals die van de 7e Nitraatrichtlijn. De tweede laag is die van de Ecoregeling, die is vrijwillig en is vormgegeven met een puntensysteem. Er is keuze uit de diverse maatregelen, die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, zoals van bodem, klimaat, water, biodiversiteit en landschap. De derde laag is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het hoofddoel is het versterken van de biodiversiteit, naast verbetering van de waterkwaliteit. Vanaf 2023 worden daar klimaatdoelen (adaptatie en mitigatie) aan toegevoegd. Provincies en waterschappen geven het ANLb vorm in een provinciaal Natuurbeheerplan. Een gecertificeerd collectief, zoals het FAC kan de uitvoering ter hand nemen. Tot slot zijn er specifieke regelingen gericht op diverse onderwerpen, zoals jonge boeren, samenwerking, kennis en investeringen.