Privacyverklaring Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

 

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A. Gruttoweg 2, 3897 LT Zeewolde, info@flevolandsagrarischcollectief.nl verzamelt persoonsgegevens over u via website www.flevolandsagrarischcollectief.nl of via persoonlijk contact of een aanmeldformulier via de website. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

 

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij dit collectief; u heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer; u heeft aangegeven het collectief financieel te willen steunen; u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, u deelnemer bent in de diverse projecten waaronder Zicht op de Bodemstructuur, Schoner Water Flevoland, Gebiedsaanvraag Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard  en/of overige projecten. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u:

bedrijfsnaam, naam en aanspreektitel contactpersoon, (post)adres, (mobiel)telefoon, e-mailadres, KvK-nummer, IBAN-nummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 1. te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb, waaronder ook het project Schoner Water Flevoland ;
 2. te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer
 3. uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten
 4. informeren subsidiegever
 5. te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting van de Provincie Flevoland voor de projecten zoals Zicht op de Bodemstructuur,
 6. deelname, begeleiding en uitbetaling voor het project Gebiedsaanvraag Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard
 7. voor onze financiële administratie zoals contributie innen en alle overige betalingen zowel debiteuren als crediteuren verrichten
 8. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. In ons geval 7 jaar na afloop overeenkomst of 7 jaar na afloop van het project of na het verstrijken van de wettelijke termijn van 7 jaar.

 

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan RVO, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, collega-deelnemers en begeleiders van Zicht op de Bodemstructuur, Actieplan Bodem en Water, ANV Akkerwaard voor de volgende doeleinden in het kader van de diverse projecten ANLB, Schoner Water Flevoland, Zicht op de Bodemstructuur en ANV Akkerwaard/pioniernatuur en overige projecten. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

 

 

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

 

 

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. In onze Cookieverklaring die u hier https://flevolandsagrarischcollectief.nl/cookieverklaring

kunt vinden staat informatie over het gebruik van cookies.

 

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail testuren naar info@flevolandsagrarischcollectief.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

 

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals daar waar mogelijk door encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen, anti-virusprogramma’s op PC, laptop en mobiele telefoon; In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.