Een grote groep van 1300 kieviten op een perceel aan de Zeeasterweg, groepjes veldleeuweriken op wintervoedselvelden en fouragerende blauwe kiekendieven zijn mooie waarnemingen.
Voor het tweede jaar zijn er in opdracht van het FAC vogels geteld op een selectie van het agrarisch natuurbeheer percelen. Deze tellingen gebeuren zowel in het voorjaar als in de winter.
In het voorjaar zoeken de vogels voedsel, nestgelegenheid en bescherming en in de winter zoeken ze voedsel en veiligheid.

Ruim een jaar aan tellingen is nog te vroeg om conclusies te trekken. Maar de onderzoekers leggen een voorzichtig positief verband tussen de binnen het agrarisch natuurbeheer aangelegde akkerranden en vogels die daar gebruik van maken. De doelsoorten graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik werden in bijna alle clusters gezien. De grauwe kiekendief werd in een cluster waargenomen.

Boerenlandvogelbalans

Dat neemt niet weg dat er nog veel te verbeteren valt. De landelijke trends laten nog altijd een teruggang voor bijna alle boerenlandvogels zien. Sovon bracht samen met een aantal organisaties, de boerenlandvogelbalans 2020 uit (https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/boerenlandvogelbalans_2020.pdf)

De gele kwikstaart, kievit en tureluur laten tot 2019 in Flevoland een plusje zien, de scholekster een min. Van andere soorten zijn in Flevoland onvoldoende gegevens. Maar duidelijk is dat het broedsucces onvoldoende is. Predatie is een steeds grotere factor zowel predatie van eieren (vooral zoogdieren) als van kuikens (vooral roofvogels).  Maar het overleven van de kuikens lijkt het grootste probleem. Er zijn onvoldoende insecten en schuilmogelijkheden voor de kuikens.

Weidevogels

2020 is voor de weidevogels een slecht jaar geweest. Alweer hadden we te maken met een extreem droog voorjaar. Weidevogels hebben dan moeite voldoende voedsel te vinden in de droge en harde grond.
Afgelopen jaar hebben 25 leden van het FAC meegedaan aan het legselbeheer. Het legselbeheer is een onderdeel binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
Binnen het legselbeheer is een agrariër verantwoordelijk voor het opzoeken, melden en beschermen van de nesten. Dit jaar zijn er 58 nesten gevonden bij onze leden, 11 van deze nesten lagen in het grasland en 47 op bouw-/akkerland. De meeste nesten die gevonden zijn waren van de Kievit. Vorig jaar zijn er bij de leden ruim twee keer zoveel nesten gevonden en beschermd.

In heel Flevoland was het beeld somber. Het Landschapsbeheer Flevoland schrijft er het volgende over:
– Dit voorjaar zijn er in Flevoland 546 nesten gemarkeerd.
– Van de ruim 400 van deze gevonden nesten, waarvan het resultaat bekend is, is slechts de helft uitgekomen.
Totaal helpen ruim 300 boeren mee met het lokaliseren van de nesten en zorgen er vervolgens voor dat deze nesten beschermd zijn tijdens de werkzaamheden. Op deze manier helpen de boeren mee om de eieren de kans geven om uit te komen. Zeker 100 nesten werden gepredeerd en zo’n 40 nesten werden voortijdig verlaten door de oudervogels.

MAS tellingen
In opdracht van de provincie worden ook, in de hele provincie, vogeltellingen uitgevoerd. Aan het eind van dit jaar komt een evaluatie van deze tellingen uit

Toekomst

Het ANLb en de andere projecten van het FAC richten zich op het versterken van de biodiversiteit en op draagvlak bij de boeren. Daarbij let het FAC op de specifieke eisen die vogels stellen: weidevogels en de veldleeuwerik een open landschap, de zomertortel en kneu juist beschutting in struweel.

Het FAC is bezig met een evaluatie van het agrarisch natuurbeheer, er zijn vragenlijsten naar de deelnemers verstuurd. De uitkomsten hiervan gebruiken we om het beheer te verbeteren en de suggesties en het enthousiasme van de deelnemende (en nieuwe) boeren om te zetten in effectief beheer.

Samen met LTO heeft het FAC een Green Paper opgesteld en aangeboden aan provincie en waterschap. In de Green paper zijn 5 speerpunten geformuleerd:

  • Verdubbelen van de huidige oppervlakte akker- en weidevogelbeheer
  • Sterke uitbreiding van het areaal natuurgerichte vanggewassen, groenbemesters en ondiepe grondbewerking
  • Een nieuwe impuls voor insecten en (andere) bestuivers
  • ‘Zachtere overgangen’ tussen landbouwgebied, natuurgebied en openbare ruimte
  • Een grotere rol voor boeren in het beheer van natuurgebieden.

Het motto van de Green Paper is: “een nieuwe impuls voor biodiversiteit en waterkwaliteit”.

Het FAC wil samen met gebiedspartners, investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland.