De Natuurtop wordt om het jaar georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het is de plek waar bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren van verschillende provincies en het bedrijfsleven bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over de laatste ontwikkelen op het gebied van natuur.

 

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is door de Provincie Flevoland uitgenodigd om namens hun een presentatie te geven over de GLB pilot Akkerbelt. Deze werd door Sandra Lenders van de Provincie Flevoland geïntroduceerd, waarna FAC-voorzitter Coby Dekker vertelde hoe het FAC in verschillende projecten met de provincie samenwerkt. Vervolgens deelde Theo Hogendoorn (projectleider) de eerste ervaringen vanuit de pilot Akkerbelt met de geïnteresseerde belangstellenden.

 

Binnen de pilot worden nieuwe vergroeningsmaatregelen getest die mogelijk opgenomen worden in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Het FAC is één van de trekkers in de pilot waaraan in totaal negen collectieven door het gehele land meedoen. Binnen Flevoland wordt met name een puntensysteem ontwikkeld, waarbij agrariërs uit verschillende maatregelen kunnen kiezen die passen bij hun bedrijf. Op die manier vergaren zij punten waardoor zij hun vergroeningspremie kunnen innen.

 

De deelnemers aan de lezing waren vooral beleidsmakers van verschillende provincies maar ook medewerkers van onder andere Staatsbosbeheer. Er was grote interesse voor de manier waarop het gebiedsproces is vormgegeven. De vergroeningsmaatregelen uit de pilot zijn namelijk allemaal voortgekomen uit vooraf vastgestelde (Flevolandse) gebiedsdoelen. Binnen de pilot zijn onder leiding van het FAC in verschillende sessies de gebiedsopgaven opgehaald bij onder andere de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Daarna zijn zij gewaardeerd door deze overheden en verschillende terreinbeherende organisaties en agrariërs. Het is een open proces geweest waarin elke partij inbreng heeft gehad. Door deze opzet vervult het toekomstige GLB ook een grote maatschappelijke rol en werken alle partijen in één gebied samen om een zo groot mogelijke biodiversiteitswinst te behalen.