Op 22 november jl. was er een online bijeenkomst met de boeren van het cluster Zeeasterweg. Dit cluster doet mee aan FrameWork, een Europees project ter bevordering van biodiversiteit op het platteland. Hierbij worden vogels, ongewervelden en bestuivers gemonitord in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Er wordt onderzocht in hoeverre de maatregelen die boeren nemen op gebied van agrarisch natuurbeheer effect hebben op de biodiversiteit en wat dit doet voor hun bedrijfsvoering.

Paul van Rijn van de Universiteit van Amsterdam presenteerde de eerste resultaten van de monitoring van de biodiversiteit in het gebied. Dit ging met name over het aantal trips in de uienvelden. Daarnaast werd overleg gevoerd over de wensen van de boeren op het gebied van functionele monitoring en de te nemen maatregelen.
Ook werd ingegaan op de behoefte van de boeren om meer ervaring te krijgen in het monitoren en zo meer kennis op te doen en begrip te krijgen voor het leven in de bodem en het veld. Dit is mede een doelstelling van het FrameWork project. Het is voor het project van belang dat boeren hun eigen kunde van monitoring vergroten. Het achterliggende idee is dat meer kennis en kunde van monitoring leidt tot meer begrip en waardering voor biodiversiteit.