LTO Noord en Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen biodiversiteit in Flevoland vergroten en hebben de krachten gebundeld. Vanuit het gezamenlijk belang bij een mooi en meer biodivers landschap, willen LTO en FAC samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daarom bieden zij de Green Paper Flevoland aan de partijvoorzitters van de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland aan.

In ‘Green Paper Flevoland’ beschrijven LTO Noord en FAC hoe de agrarische sector de komende jaren wil meedenken en meewerken aan het vergroten van de biodiversiteit in Flevoland. Green Paper Flevoland wordt gesteund door Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland en de Natuur en Milieufederatie Flevoland.

Volop kansen in Flevoland
Arnold Michielsen, provinciaal voorzitter LTO Noord Flevoland: “Er liggen in en rond de landbouw veel kansen voor natuur, landschap en waterkwaliteit. In de Green Paper hebben wij concrete speerpunten opgesteld. Als we hiermee aan de slag kunnen gaan dan levert de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan een duurzaam en vitaal Flevoland”.

Coby Dekker-van den Berg, voorzitter Flevolands Agrarisch Collectief: “Wij hebben als agrarische collectief de mogelijkheid om de diverse initiatieven met elkaar te verbinden en als meedenkende gebiedsregisseur op te treden. Wij weten wat er speelt en waar draagvlak voor is.”

Wat willen LTO Noord en FAC bereiken:

  • Het akker- en weidevogelbeheer versterken en tegelijk verbreden met andere typen biodiversiteit;
  • bodem- en watermaatregelen die extra betaling vereisen voorzien van een duurzaam verdienmodel;
  • sterkere verbindingen leggen tussen biodiversiteit in landbouwgebied, natuurgebied en openbare ruimte (‘zachtere’ overgangen);
  • het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) versterken als uitvoeringsorganisatie voor dit alles en de samenwerking met andere provinciale organisaties verder intensiveren.

In de Green Paper Flevoland zijn hiervoor 5 concrete speerpunten geformuleerd.
In de bijlage vindt u Green Paper Flevoland 2019.