Helofytensloot op Aeres Frams: wie doet er mee?

In mei is het lectoraat Agrarisch Waterbeheer begonnen met de aanleg van een helofytensloot op Aeres Farms. Er is aan het eind van de sloot, waar het erf op afwatert, een stuw geplaatst waarmee het waterpeil in de sloot gereguleerd kan worden. Dit biedt mogelijkheden om in het voorjaar en in droge periodes water vast te houden en in natte periodes water tijdelijk te bergen. Het beheer van de sloot zal gericht zijn op het stimuleren van de groei van waterzuiverende planten (helofyten). Hierdoor ontstaat een heel lang helofytenfilter. Er zullen zowel aan het begin als aan het eind van de sloot verschillende sensoren geplaatst worden waarmee de waterkwaliteit gemonitord kan worden.

De verwachting is dat met helofytensloten de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

  1. Terugdringen van vochttekort in droge periodes en daarmee het vergroten van de opbrengst en het verminderen van de noodzaak om te beregenen.
  2. Vergroting van de mogelijkheid om tijdelijk water te bergen, waarmee de belasting van het afwateringssysteem afneemt (water vasthouden en bergen).
  3. Zuivering van licht vervuild erfafspoelingswater.
  4. Zuivering van uit- en afspoelingswater van de percelen.
  5. Vergroting van de biodiversiteit van de sloot.
  6. Productie van veevoer (lisdodden).
  7. Vergroting van de recreatieve waarde van de sloot.
  8. De agrariër inzicht geven in de gevolgen van zijn handelen en sturingsmogelijkheden geven om het waterbeheer op zijn bedrijf te verbeteren.

Het lectoraat Agrarisch Waterbeheer met als lector Wolter van der Kooij gaat, in samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland, onderzoek doen naar de mogelijkheden en effecten van helofytensloten. Als de resultaten van het onderzoek interessant zijn, zullen er ook helofytensloten op andere bedrijven in de Flevopolder en de rest van Nederland worden aangelegd.

Wolter (w.van.der.kooij@aeres.nl) zoekt geïnteresseerden die ook graag een helofytensloot op hun bedrijf zouden willen. Daarvoor organiseert hij eind 2020 enkele informatiebijeenkomsten waar je bij aanwezig kunt zijn en waarin je kritisch meedenkt over de mogelijkheden. Vervolgens zullen er, afhankelijk van de financiële mogelijkheden, één of meerdere bedrijven worden geselecteerd waar een helofytensloot ingericht zal worden. Van de deelnemers wordt vervolgens verwacht dat ze bereid zijn om de effecten van de sloot te delen met de onderzoekers.