Provincie Flevoland heeft extra budget beschikbaar gesteld voor agrarisch natuurbeheer. Dit is met name in het leefgebied open akker, dus voor akkervogels. Concreet betekent dit dat er ruimte is voor 3 nieuwe clusters. Ook kunnen bestaande clusters zich versterken.

In het concept Natuurbeheerplan van 2019 zijn nieuwe gebieden ingetekend. Het gaat om de zuidoost hoek van de Noordoostpolder en de Zuidlob in Zuidelijk Flevoland. Bedrijven in dit gebied kunnen vanaf 2019 meedoen. Het beheer zal uitgevoerd worden in de jaren 2019 t/m 2021, dus maar 3 jaar. In de NOP zijn al verkennende gesprekken geweest en lijkt de realisatie van een nieuw cluster een kwestie van tijd. Als u interesse heeft om mee te doen, of meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met Herman van der Wal (06-15966509) of Wim Stegeman (06-53407743).