Tijdens het werkbezoek van gedeputeerden Harold Hofstra en Cora Smelik aan het akkerbouwbedrijf van Knijff Agro BV in Zeewolde overhandigen voorzitter Coby Dekker en coördinator Wim Stegeman van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) groene bouwstenen voor een natuurinclusieve samenleving aan de gedeputeerden. Coöperatie FAC biedt hiermee hulp aan in de vorm van hun projecten en expertise op het gebied van onder andere biodiversiteit, bodem en water, hun kennis van het gebied en een breed netwerk van boeren. Het FAC vraagt aan de provincie hulp en intensievere samenwerking om dit samen verder uit te bouwen.

In het pamflet wordt onder andere gevraagd om verruiming van het budget ANLb, hulp om te komen tot groenblauwe diensten van bv. aangepast slootkantenbeheer, en een integrale benadering en afstemming van diverse beleidsvelden. Denk bij dit laatste aan enerzijds de invulling van de bossenstrategie terwijl Flevoland ook het ANLb-type open akkerland stimuleert voor haar doelsoorten grauwe kiekendief en veldleeuwerik.

Aanleiding voor dit werkbezoek was om de resultaten van het puntensysteem van het GLB-project Akkerbelt te delen met de gedeputeerden. Dit werd gedaan bij een van de 15 deelnemers in Flevoland. Jacobine van der Knijff gaf aan dat juist het keuzemenu met de verschillende maatregelen het draagvlak en de werkbaarheid vergroten. Zo konden zij kiezen voor maatregelen die passen bij hun type bedrijf. Doordat zij in eerste instantie het minimumaantal punten voor het beleidsdoel ‘bodem’ niet haalden, werden zij over de streep getrokken om een maatregel als onderzaai in tarwe te doen. De kracht bij de invoering van het puntensysteem bij de ecoregeling in het nieuwe GLB ligt in een laagdrempelig systeem met ruime keuzes zodat veel boeren mee kunnen gaan doen.