Met de GLB Pilot Akkerbelt heeft het FAC een bijdrage geleverd in de vormgeving van de eco-regeling. In de pilot zijn maatregelen voor de akkerbouw getest, die passen in het gebied en een bijdrage leveren aan bodem, water, klimaat, biodiversiteit en/of landschap. Dit alles binnen een puntensysteem, met de randvoorwaarde dat de instap laag is en de administratieve lasten laag zijn.

Met trots hebben we de pilot afgesloten. Helaas zijn niet alle adviezen overgenomen, bijvoorbeeld minder maatregelen en soms anders geformuleerd. We hopen in de GLB Pilot Vervolg Puntensysteem middels regulier overleg met LNV/RVO verdere invloed uit te kunnen oefenen. Deze pilot richt zich op een puntensysteem voor iedere grondgebruiker.

Het FAC draait mee in een andere GLB pilot met als onderwerp: gebiedsgerichte aanpak water en bodem. We richten ons op een gebiedsdeal, waarbij POP gelden worden gecombineerd, door kennis en investeringen aan elkaar te koppelen. Dit doen we op het thema Stikstof (N) optimalisatie, door deelnemers (boeren) toe te rusten met data en kennis om zo de juiste beslissingen nemen en investeringen te doen.

Op de website www.toekomstglb.nl onder het kopje “Actueel” is de ontwikkeling te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een webinar van 30 november jl. terugkijken.

De gebiedsgerichtheid is ook de insteek geweest van onze inbreng bij Provincie Flevoland en BoerenNatuur over de 7e Actieplan Nitraatrichtlijn. Generieke maatregelen passen niet bij het doel. Sowieso moet het doel leidend zijn, waarbij data en maatwerk belangrijke elementen zijn.

Er komen veel nieuwe projecten op het FAC af. Behalve op het gebied van de bodem en water, ook van nitraat en klimaat. Daarnaast heeft het FAC door middel van een pilot ook aan de wieg gestaan van het puntensysteem dat gebruikt gaat worden voor de ecoregeling in het nieuwe GLB.
Het FAC heeft op dit moment 170 leden, het streven is dat dit aantal de komende jaren gaat verdubbelen door de uitbreiding van projecten en het budget van ANLb.