Eind 2018 heeft het Ministerie van LNV een regeling opengesteld voor Collectieven. Het gaat om niet productieve investeringen ter versterking van het agrarisch natuurbeheer. Te denken valt aan plasdras pomp, aanleg poel en aanplant struweel.

Onder de deelnemers van het ANLb is de interesse gepeild en zijn de mogelijke investeringen geïnventariseerd. Omdat de minimum instap 100.000 euro was en deze alleen niet gehaald werd, is er een samenwerking aangegaan met Collectief Veluwe. Gezamenlijk is er en projectplan opgesteld en een aanvraag ingediend. Het beoordelingsproces heeft erg lang geduurd en heeft de nodige hobbels gekend. Onlangs is een deel van de aanvraag goedgekeurd: de aanschaf van 2 plasdras pompen, 2 windmolens t.b.v. een plasdras/poel, het graven van een poel en de aanschaf van een drone. Met de betreffende deelnemers worden vervolgafspraken gemaakt. De te aan te schaffen drone kan worden voorzien van een warmtecamera en de nodige software zodat deze is te gebruiken voor de monitoring van weidevogels.