Het FAC is al geruime tijd bezig om zelf invulling te geven aan de vergroening binnen het nieuwe GLB. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Mede daarom was er vanuit het ministerie interesse in het door ons opgezette puntensysteem. De voorbereidingen voor het nieuwe GLB zijn namelijk in volle gang. Duidelijk is dat het vergroeningsgedeelte van de regeling behoorlijk anders zal zijn t.o.v. de huidige regeling. Hiermee moet het voldoen aan de eisen uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Vanuit het ministerie is er een NSP-team opgesteld die onder leiding van Ad Tabak een aanbeveling geeft aan de regeling. Het FAC heeft het team uitgenodigd om in de praktijk te komen kijken hoe het een en ander in Flevoland er aan toe gaat. Het is een praktisch veldbezoek geworden waarbij veel ruimte was voor discussie en overleg.

Het team werd ontvangen in de schuur van Peter Laan. In een korte intro legde het FAC uit welke maatregelen wij binnen de Pilot Akkerbelt uitvoeren om zodoende te werken aan bodem, klimaat, water, landschap en biodiversiteit. Hierbij staat praktische uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en draagvlak voorop. Peter kon ter velde laten zien dat er binnen het nieuwe GLB ruime aandacht nodig is voor bodemverbeterende maatregelen. Dit doet hij nu door vroeg te oogsten, geen intensieve gewassen te telen en voldoende organische stof aan te wenden. Een ruimer bouwplan zou op termijn gewenst zijn maar levert in de aanloopperiode verschillende knelpunten op. In overleg met het ministerie is gekeken wat er regeling technisch gedaan kan worden om dat op te lossen.

"Een ruimer bouwplan zou op termijn gewenst zijn maar levert in de aanloopperiode verschillende knelpunten op"

De delegatie vertrok vervolgens richting Bart van der Wiel. Hij teelt een groot gedeelte luzerne en biedt ook ruimte voor ANLb beheer. Het zou mooi zijn als de vergroeningsmaatregelen uit het nieuwe GLB ondersteunend zijn aan dit beheer om zodoende elkaar te versterken. Hoe kunnen we beheer laten aansluiten op beheer uit de omgeving, de buurman of terrein beherende organisaties? Hierover werd later doorgepraat tijdens de lunch waar volop ruimte was voor discussie en het stellen van vragen.

Het was een waardevolle dag waarin, van beide kanten, veel inzichten ontstonden over de mogelijkheden van ons puntensysteem. Het geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is om af en toe met de laarzen in de klei te staan!